TSE Kimyager Alımı


TSE Kimyager alımı yapmaktadır. Kadro sayıları ve ayrıntılar aşağıdaki gibidir.Başvurular 17-26 Ağustosta Online olarak yapılacaktır. TSE’nin ilgili sayfasına ulaşmak için tıklayınız

Öğrenim Durumu Kadro Sayı İl
Kimya, Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu Mühendis 12 İstanbul (3)Ankara (3)

Kocaeli (1)

Kayseri (1)

Denizli (2)

Konya (1)

Eskişehir (1)

 

 SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Sınava girebilmek için aşağıda yer alan şartları taşımak gerekir.

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

7) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 28 Kasım 2010 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2010-KPSS Lisans ve 2010 KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak ve kontenjanlara ve puan türlerine göre en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralama neticesinde alınacak personel sayısının 4 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır.),

8 ) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nın yabancı dil bölümünden (İngilizce, Almanca ve Fransızca) en az 42 (% 70) soruya doğru cevap vermiş veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS 2009, 2010 ve 2011 yıllarındaki sınavlar) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya geçerlilik süresi dolmamış olmak kaydıyla TOEFL IBT Sınavından 65 ve üzeri, TOEFL PBT Sınavından 470 ve üzeri puan almış olmak,

9) Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yüksek öğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.

10) Adaylar, başvuruda bulundukları kadrolar için, tabloda yer alan görev yerlerinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

2-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adaylar başvurularını 17-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında “İş Talep Formu”nu doldurmak suretiyle http://www.tse.org.tr internet adresinden elektronik ortamda veya Türk Standardları Enstitüsü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına (Necatibey Caddesi No: 112  06100 Bakanlıklar/Ankara) şahsen yapacaklardır. Başvurular 26 Ağustos 2011 Cuma günü mesai bitimine (saat 17:30) kadar yapılabilecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı halde başvuruda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

Görev yerleri bilgi amaçlı konulmuş olup, adaylar başvurularında kadro unvanlarını dikkate alacaklardır.

3- SINAVA GİRİŞ

Giriş Sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar ve bunların yarısı kadar yedek adayın listesi ile sınavın tarihi ve yeri http://www.tse.org.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Asil durumdaki adaylar; giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki belgeleri Enstitünün internet sitesinde ilan edilecek tarihler arasında mesai saatleri içerisinde Türk Standardları Enstitüsü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına elden teslim edeceklerdir. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

1) Vesikalık fotoğraf (2 adet).

2) KPSS sonuç belgesinin aslı veya aslı görülmek üzere Kurumca onaylanacak örneği.

3) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya aslı görülmek üzere Kurumca onaylanacak örneği (Yabancı okul mezunları için denklik belgesi).

4) Adayın çıktısını alarak imzalayacağı İş Talep Formu.

5) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. kimlik numarasının, iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sabıka kaydının olup olmadığının beyan edildiği özgeçmişi (form http://www.tse.org.tr adresinden temin edilebilecektir).

6) KPDS veya TOEFL sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği.

7) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

8  ) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı.

Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir. Eksik bilgi ve belge ile başvuru yapanlar ile şartları uymadığı halde başvuruda bulunanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruları değerlendirmeye alınmayanların yerine 9 Eylül 2011 tarihinde Enstitünün web-sitesinde yedek adaylar ilan edilecek olup, bu adayların 16 Eylül 2011 Cuma günü mesai saati bitimine kadar yukarıda sayılan belgelerle birlikte TSE İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvurusu kabul edilen adaylar için ayrıca sınav giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

4 – SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRME

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

Giriş sınavında; adayların mezun olduğu bölüm ile birlikte Türk Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, mesleki bilgi ve becerileri, genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu değerlendirilecektir.

Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla, ortalamanın en az 70 puan olması gerekir.

Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

5 – SINAV YERİ

Sınav, Enstitünün Necatibey Cad. No: 112 06100-Bakanlıklar/Ankara adresinde yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, Enstitünün web-sitesinde her bir aday için belirtilen tarih ve saatte yukarıda belirtilen adreste nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

6 – SINAVI KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Sınavı asıl ve yedek olarak kazananlar Enstitünün http://www.tse.org.tr web-sitesinde ve merkez binada herkesin görebileceği bir yere asılmak suretiyle ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Enstitüce kendilerine bildirilen süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Kazanan adayların, kendilerine bildirilen tarihe kadar istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır.

Sınavı kazanan asıl aday sayısı kadar yedek aday listesi belirlenir. Sınavı asıl olarak kazanmış adaylardan; bildirilen tarihe kadar müracaatta bulunmayanların, atamadan sarfınazar edenlerin, aranan şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların ve ataması yapıldığı halde başlamayanların yerine, yedek aday listesinden, sınav sonuçlarının ilanından itibaren dört ay içerisinde başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

7 – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların Enstitünün internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç yedi gün içerisinde bir dilekçe ile Enstitüye yapılır. İtirazlar Sınav Komisyonu tarafından on iş günü içerisinde karara bağlanarak başvuru sahibine cevap verilir.

About these ads

etkinkimyagerler hakkında

Etkin kimyagerler projesi, mesleki haklar için çalışan kimyagerlerin oluşturduğu meslektaşlık hareketi olarak geliştirilen bir sorumluluk projesidir. Etkin kimyagerler olarak tüm kimyagerleri bir araya getirerek; mesleki sorunların çözümü ve uluslararası standartlarda yer alan hakların hayata geçirilmesi için çalıyoruz. Etkin Kimyagerler olarak; tüm siyasi görüşlerden bağımsız olarak ETKİN KİMYAGER paydası altında bir araya gelmek amacındayız.

11 Ağustos 2011 tarihinde Duyurular içinde yayınlandı ve , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. 8 Yorum.

  1. Yeni mezunlar oluyor mu peki ? :)

  2. Oluyor tabi ancak 2010-KPSS Lisans sınavına girmiş ve 60 puan almışsanız. Ayrıca KPSS dil sınavından en az 42 soru doğru cevaplamanız veya KPDS’den (C) seviyeniz varsa başvurabilirsiniz.

  3. KPSS’ye katılmadı bildiğim kadarıyla.. gene de danışayım , bilgi için teşekkürler

  4. bu arkadaşlar buralara yerleştiklerinde ne kadar maaş alıyorlar?pozisyonları kamuda ne olarak gözüküyor?

  5. Kamuda kimyager maaşları 1800-1900 civarıdır. Ek ödemelerle bu rakam biraz da artabilir. Kamuda kimyager pozisyonunda çalışmaktayız.

  6. yaş sınırı kalkmamışmıydı acaba

  7. Muhammed DUMAN

    ben 2010 kpss sınavında 58,97 aldım acaba basvuruda bulunabılır mıyım ?

  8. Fark etmediniz galiba o 2011 yılı duyurusu.

%d blogcu bunu beğendi: