İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 2012


Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Resmi Gazetede (30.06.2012-28339) yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kimyager meslektaşlarımız açısından kanunda bir dezavanj söz konusu değil. Eskiden olduğu gibi kimyagerler yeni yasaya göre; eğitimlerini tamamlayarak; gerekli sınavda başalı olup sertifikalarını almak koşuluyla ‘İş Güvenliği Uzmanı’ olabilirler.

Yasa ile neler getiriliyor;

Önceki İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun kapsamı genişletilmiştir. ‘Madde 2 (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.’ Sadece güvenlik güçleri, afet ve acil durum birimleri, ev hizmetleriyle esnaf işyerleri yasa dışında kalacaktır. Ancak yanında işçi çalıştıran esnaf da yasa kapsamında sayılacaktır.

-Daha önceki yasaya göre bir iş yerinin iş güvenliği uzmanı istihdam etmesi için en az 50 işci çalıştırması gerekmekteydi. Bu yasal zorunluluğu aşmak isteyen işletmeler 49 işci çalıştırarak; iş güvenliği uzmanı istihdam etmemekte, yasa yükümlüklüklerinden kulturlmaktaydı. Yeni yasa ile birlikte bu sınır kaldırılarak; bütün iş yerleri yasa kapsamına alınmaktadır.

İş güvenliği uygulaması küçük işletmelere yük getireceğinden 10’dan az sayıda çalışanı olan işlemlere bakanlık destek sağlayacaktır.

İş güvenliği uzmanı çalıştırma veya dışarıdan bu hizmeti alma yasanın yayınlanma tarihinden belli bir süre sonra başlayacaktır:

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinden 10 çalışandan az kişinin istihdam edildiği işyerlerinde yasanın yayım tarihinden iki yıl sonra,

10 kişiden az çalışanın olduğu tehlikeli ve az tehlikeli işyerleri için yasanın yayım tarihinden üç yıl sonra,

10 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinden tüm tehlike sınıfları için yasanın yayım tarihinden bir yıl sonra başlayacaktır.

Gerekli şartları taşıyan devlet memurları da iş güvenliği uzmanı olabilir:Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.’

-Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Konsey kurulmuştur. Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

Önceki setifika ve eğitim kurumlarından alınan sertifikaların durumu:

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen işyeri hekimliği sertifikası sahiplerinden belgeleri geçersiz sayılanlar, mevcut belge veya sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla bu Kanunla verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilirler. Aynı tarihten önce eğitim kurumlarınca verilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini tamamlayanlardan eğitimleri geçersiz sayılanlar ilgili mevzuata göre sınava girmeye hak kazanırlar. Hak sahipliğinin tespitinde Bakanlık kayıtları esas alınır.

-İş güvenliği uzmanlarının eğitimleri, çalışma şekilleri v.b konular çıkartılacak yönetmeliklerle düzenlenecektir.

Yasanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

About these ads

etkinkimyagerler hakkında

Etkin kimyagerler projesi, mesleki haklar için çalışan kimyagerlerin oluşturduğu meslektaşlık hareketi olarak geliştirilen bir sorumluluk projesidir. Etkin kimyagerler olarak tüm kimyagerleri bir araya getirerek; mesleki sorunların çözümü ve uluslararası standartlarda yer alan hakların hayata geçirilmesi için çalıyoruz. Etkin Kimyagerler olarak; tüm siyasi görüşlerden bağımsız olarak ETKİN KİMYAGER paydası altında bir araya gelmek amacındayız.

02 Temmuz 2012 tarihinde Haberler içinde yayınlandı ve , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. Comments Off on İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 2012.

Yorumlar kapalı.

%d blogcu bunu beğendi: